Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

informujemy, że Evoltec dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z naszych usług. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Evoltec informacji o użytkowaniu serwisu Internetowego www.evoltec.pl dalej określane będzie, jako „Polityka prywatności”.

Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie jest źródłem żadnych obowiązków Klientów Evoltec. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania konkretnych danych osobowych są udostępniane każdorazowo podczas ich pozyskiwania, w treści klauzuli informacyjnej lub w Umowie.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony Internetowe lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest Tomasz Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Evoltec Tomasz Pawłowski” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bekasów 63/65, 02-803 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się numerem NIP: 951-200-17-57 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 140032879, adresem e-mail: info@evoltec.pl, tel.: +48 22 550 27 40 do 44 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora), zwany dalej „Evoltec”.
 2. Evoltec przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późniejszymi zmianami).
 3. Evoltec stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

II. Zakres ochrony i przetwarzania danych osobowych

 1. Evoltec chroni dane osobowe Klientów, przetwarzanych za pośrednictwem strony Internetowe lub innych kanałów komunikacji z Klientem.
 2. Evoltec może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów takiej jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer rachunku bankowego. Ponadto mogą być zbierane następujące dane osobowe: informacje zawarte w profilu użytkownika zawarte w CRM, adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy Internetu oraz inne informacje dotyczące rodzaju komputera i połączenia z Internetem służące do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, nawiązania połączenia ze stroną Internetową;
 3. Przed rozpoczęciem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów, Evoltec prosi o wyrażenie na to zgody.
 4. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynikają ze zgody Klienta lub z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. 5. Evoltec zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Klientów są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby lub podmiotu, którego dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Evoltec posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Evoltec za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Evoltec wskazany na stronie internetowej, pisemnego listu wysłanego pocztą oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu wskazanym na stronie Internetowej.
 7. Evoltec przechowuje korespondencję z Klientem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Klientów, realizacji postępowania reklamacyjnego oraz w celach statystycznych. Dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 8. Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością Evoltec będą przesyłane zgodnie z uprzednią zgodą Klienta w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

III. Cele wykorzystywania danych osobowych Klientów przez Evoltec

 1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych Klientów w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez Evoltec, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.
 2. Evoltec przetwarza dane osobowe tylko w następujących celach:
  1. a. umożliwienie składania zamówień na produkty i usługi, przetwarzanie zamówień;
  2. b. obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń;
  3. c. zarządzanie, obsługą, utrzymanie i usprawnianie działania strony Internetowej;
  4. d. odpowiadanie na pytania Klientów oraz obsługa wniosków wysyłanych do Evoltec;
  5. e. umożliwienie Klientom otrzymywania informacji na temat produktów i usług drogą e-mailową, telefoniczną, za pośrednictwem faksu, czy poprzez wysyłanie Newslettera;
  6. f. przesyłanie wiadomości dedykowanych Klientom (np. wysyłanie przypomnień, informacji natury technicznej, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);
  7. g. w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Evoltec.
  8. h. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 3. 3. Evoltec powiadomi Klienta o zamiarze wykorzystania danych osobowych dla celów innych niż wymienionych w Polityce prywatności, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykorzystanie danych osobowych, w takim zakresie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Klienta.

IV. Przekazywanie danych osobowych Klientów osobom trzecim

 1. Evoltec nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.
 2. W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Evoltec, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę Internetową, w tym komunikację z Klientami (np. wspierają Evoltec w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

V. Przekazywanie danych osobowych Klientów do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 1. Evoltec nie przesyła danych osobowych do państw trzecich.

VI. Podstawa przetwarzania danych osobowych przez Evoltec

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, w tym m.in. realizacja zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 2. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Evoltec (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3. W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach Newslettera, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Evoltec lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym wówczas partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. 4. W zakresie w jakim partnerzy Evoltec mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 5. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie: a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); b. obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Evoltec lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

VII. Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. 2. W każdej chwili, Klient może skorzystać z opcji rezygnacji z Newslettera. 3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej Evoltec zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Evoltec zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Evoltec lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

VIII. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Evoltec przez okres: a. wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują Evoltec do przechowywania dokumentacji księgowej oraz b. ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, (w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy). 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

IX. Pliki „Cookies”

 1. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną [https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie].
 2. Evoltec nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 3. Evoltec w zakresie swojej działalności marketingowej korzysta z Google Analytics, który korzysta z plików Cookies. Usługa Google Analytics dostarczana jest przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 4. Stosowana przez Google Analytics technologia plików Cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę Internetową, poniższe postanowienia Polityki bezpieczeństwa odnoszą się do osób, które korzystają ze strony Internetowej, niezależnie czy pozostają jego Klientami.
 5. Google Analytics, wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze strony Internetowej.
 6. Evoltec stosuje są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies tj.:
  1. sesyjne” (session Cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” (persistent Cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Przeglądarki internetowe oraz urządzenia dostępne na rynku domyślnie akceptują zapisywanie plików Cookies. Możliwe jest określenie warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki Internetowej lub urządzenia. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony Internetowej Evoltec.
 8. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki Cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt VIII Polityki. Zebrane pliki Cookies dane osobowe dotyczące osoby niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Evoltec może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Evoltec do dłuższego przetwarzania danych osobowych. Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca stronę Internetową, miała wobec Evoltec jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Evoltec lub ochrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
 9. Możliwe jest ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google Analytics z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 10. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

X. Postanowienia końcowe

 1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą Evoltec i w związku z tym Evoltec nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności.
 2. Podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest uprzednia dobrowolna zgoda udzielona przez Klienta lub przepisy prawa.
 3. Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych strony Internetowej albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, Evoltec opublikuje na stronie Internetowej nową treść polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.