Ogólne informacje 

Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych. 

Danymi osobowymi (dane) są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne informacje umożliwiające identyfikację lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się adres e-mail osoby fizycznej, jej numer telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca), dane o lokalizacji, adres IP, informacje o opiece zdrowotnej, przekonania religijne, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny. 

Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. 

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? 

 

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Pawłowski, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: EVOLTEC Tomasz Pawłowski, NIP: 9512001757, REGON: 140032879 (dalej jako: ,,Administrator’’); z Administratorem można kontaktować się pod adresem EVOLTEC Tomasz Pawłowski, ul. Bekasów nr 63/65, 02-803 Warszawa lub przez e-mail: info@evoltec.pl. 

 

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

 

Administrator przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby, weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy/adres prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, numer NIP. 

 

Czy Administrator realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych? 

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w EVOLTEC Tomasz Pawłowski, prezentowaniu ich na stronie, w tym w ramkach rekomendacji produktu, a także wysyłaniu w wiadomościach marketingowych (w przypadku wyrażeniu dobrowolnej zgody przez Klienta) przez Administratora co może w istotny sposób wpływać na klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach. 

 

Cel, zakres, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

 

Cel, zakres, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora związana jest z działaniami podejmowanymi przez osobę, której dane dotyczą w Platformie internetowej. W związku z powyższym Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, zakresie, okresie oraz na podstawie prawnej: 

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, a także wykonywania świadczeń gwarancyjnych, serwisowych, a także dostawczych. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby (jeżeli jest inny od adresu dostawy));
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zamówienia, w tym procesu reklamacyjnego oraz obowiązki księgowe i podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Administrator przetwarza dane podane w związku ze złożeniem zamówienia przez okres niezbędny do jego realizacji, w tym rozliczenia zawartej umowy oraz obowiązków z niej wynikających, w tym obowiązki księgowe oraz podatkowe. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby, numer identyfikacji podatkowej; 
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też w innym postępowaniu sądowym, które może być podniesione przez Administratora lub w stosunku do niego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe przechowywane są w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres ich przedawnienia określonymi przepisami prawa. Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby (jeżeli jest inny od adresu dostawy));
 4. komunikacji w związku ze złożonym zapytaniem skierowanym do Administratora w formie wiadomości e-mail lub połączenia telefonicznego (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO). Dane osobowe podane w związku z zapytaniem są przetwarzane przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora, który związany jest z realizacją zapytania skierowanego przez osobę, której dane dotyczą, w tym do udzielenia odpowiedzi. Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz dane podane w formularzu;
 5. kontaktu z Klientem w związku ze złożeniem zamówienia telefonicznego podjętego na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO). Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia komunikacji telefonicznej z Klientem. Zakres przetwarzanych danych: numer telefonu oraz dane podane w trakcie rozmowy;
 6. działań marketingowych, marketingu bezpośredniego, w tym wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli została wyrażona na nie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu Administratora. Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej; 

 Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie.  

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe? 

Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. 

Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą: 

 1. Dostawców usług newslettera,
 2. .Firmom transportowym/przewoźnikom zamówień złożonych w Platformie internetowej, 
 3. podmiotom zajmującym się serwisowaniem zakupionego sprzętu, w tym spełnianiem świadczeń gwarancyjnych,
 4. podmiotom finansującym – w przypadku korzystania z systemu płatności Siemens Finance.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe? 

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem. 

Administrator korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak: 

 1. podmioty wspomagające odzyskiwanie należności; 
 2. podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe; 
 3. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Administratora; 
 4. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe; 
 5. dostawcy narzędzi służących do analityki działania Strony; 
 6. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania Administratora w realizacji działań marketingowych; 
 7. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Czy dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

 1. dostępu do danych, w tym potwierdzenie ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu; 
 2. sprostowania nieprawidłowych danych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych; 
 3. żądania niezwłocznego usunięcia danych w przypadku, gdy: 
 4. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  
 5. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; 
 6. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; 
 7. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
 8. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
 9. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy:  

10. przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi, w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00 

fax. 22 531 03 01 

kancelaria@uodo.gov.pl 

 

 

Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. 

Informacje marketingowe. 

Masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych pisząc na info@evoltec.pl lub wysyłając list polecony na adres Administratora.